Fotografía

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 2º
  • Créditos ECTS: 12
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 2 
  • Horas de traballo non presencial: 72
  • Horas de titoría: 6

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • A fotografía: técnicas e procesos.
  • A fotografía dixital aplicada ao deseño gráfico.
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  Para cursar esta disciplina é necesario ter superada Laboratorio de Imaxe do primeiro curso destas ensinanzas.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  A disciplina de Fotografía promove o coñecemento e a utilización da fotografía como un elemento máis na xeración de mensaxes e na comunicación de contidos de natureza diversa para as diferentes canles de comunicación.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.3.     Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

  T.4.   Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

  T.11.   Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

  T.12.   Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

  T.13.   Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

  4.2. Competencias xerais

  X.2.     Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X.18.   Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

  X.19.   Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.G.2. Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

  E.G.3. Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

  E.G.11. Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

  E.G.13. Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

 • Organización

  5.1. Contidos

  • A construción da imaxe. A linguaxe fotográfica.
  • Metodoloxía e protocolos de toma, arquivado, visionado e procesado dixitais.
  • Fotografía aplicada ao deseño gráfico.
  • A edición en fotografía: o traballo cos fotógrafos e os bancos de imaxes.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  fotografia

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.