Tecnoloxía dixital aplicada I

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: T.P. (Teórico – Práctica)
  • Curso: 2º
  • Créditos ECTS: 6
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 3
  • Horas de traballo non presencial: 36
  • Horas de titoría: 6

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • Tecnoloxía dixital para a presentación e comunicación de Proxectos.
  • Representación gráfica mediante tecnoloxía dixital. Tratamento e adquisición da imaxe dixital.
  • Elaboración de proxectos interdisciplinares integrados.
  • Coñecemento de software aplicable ás tres dimensións.
  • Utilización do ordenador como ferramenta e técnicas de aplicación no proceso creativo e de comunicación no deseño de interiores.
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Esta disciplina ten contidos progresivos coa de Tecnoloxía dixital de 1º curso e a de Tecnoloxía dixital aplicada II de 3º curso.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Utilizar de forma creativa e eficiente as ferramentas que o software de deseño pon á disposición do usuario no ámbito do deseño de interiores.
  • Desenvolver a capacidade de investigación no campo da tecnoloxía dixital.
  • Utilizar o ordenador como potencia de traballo de cara a optimización e presentación de proxectos.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T.2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala axeitadamente.

  T.4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

  T.7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

  T.12. Adaptarse, en condicións de competitividade aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

  T.15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

  4.2. Competencias xerais

  X.2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X.10. Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

  X.18. Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

  X.20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

  X.21. Dominar a metodoloxía de investigación.

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.I.4. Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

  E.I.9. Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

  E.I.10. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

  E.I.11. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.

   

 • Organización

  5.1. Contidos

  • Software de aplicación específico no campo do Deseño de interiores aplicable ás tres dimensións.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  tecnoloxia-dixital-aplicadaI-interiores

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.

https://www.eapicasso.com/wp-content/uploads/2015/12/castellano_02_GD_TDA_-I_2015_16.pdf