Fundamentos do deseño

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: T.P. (Teórico Práctica)
  • Curso: 1º
  • Créditos ECTS: 4
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 2
  • Horas de traballo non presencial: 24
  • Horas de titoría: 4

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • Coñecementos básicos do deseño: estrutura, forma, cor, espazo e volume
  • Análise da forma, composición e percepción
  • Antropometria, ergonomia e introdución á biónica
  • Fundamentos da economía de produción.
  • Teoría, metodoloxia, ideación e concepción do proxecto

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Non se contempla

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Entender as variables configurantes da Forma/Espazo, a súa categorización, as súas relacións e modos de xeración
  • Interpretar e avaliar a capacidade de expresión e representación do diseño
  • Aplicar técnicas e conceptos teóricos básicos non exclusivos do deseño (tecnoloxia, pintura, escenografía, fotografía,…).
  • Utilizar unha actitude exploratoria sistemática no proceso de deseño dende a idea á concreción formal

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  • Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora
  • Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala
  • Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza
  • Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación
  • Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal
  • Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo
  • Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos
  • Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables

  4.2. Competencias xerais

  • Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos
  • Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación
  • Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica
  • Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño
  • Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño
  • Dominar a metodoloxía de investigación

  4.3. Competencias específicas da titulación

  • Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos
  • Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica
  • Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico no que se desenvolve o deseño de interiores
  • Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do medio e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción
  • Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos
  • Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual
  • Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos

 • Organización

  5.1. Contidos

  • Teoría da imaxe: Natureza e sintaxe da imaxe
  • Luz e cor: O espectro visible. Síntese aditiva e substractiva
  • Psicoloxia da cor
  • A percepción: Teorías da percepción
  • A forma
  • O espazo
  • Ergonomía e antropometríao

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  fundamentos-deseno-interiores

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.