Cultura do deseño

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórica (T.)
  • Curso: 2º
  • Créditos ECTS: 6
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 2
  • Horas de traballo non presencial: 72
  • Horas de titoría: 6

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e da comunicación, da semioloxía e a estética.
  • A teoría da forma, da función e a estrutura.
  • Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.
  • Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Esta disciplina non ten relación con outras de contidos progresivos.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Adquirir un coñecemento teórico e crítico do contexto histórico, estético, social e cultural no que se desenvolve o deseño.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

  T.8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

  T.11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

  T.12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

  T.17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

  4.2. Competencias xerais

  X.6. Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

  X.13. Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

  X.14. Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.I.1. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

  E.I.5. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

 • Organización

  5.1. Contidos

  • O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e da comunicación, da semioloxía e a estética.
  • A teoría da forma, da función e a estrutura.
  • Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.
  • Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  cultura-deseno-interiores

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.