Fotografia

 • Plan de estudos

  Distribución horaria das ensinanzas
  Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
  Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
  Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
   Total horas de ensino: 2.000 120
  Formación no centro docente
  Módulos correspondentes ás ensinanzas impartidas no centro docente
  Módulos Ratio profesor/alumnado Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
    1º curso 2º curso 1º curso 2º curso
  Fundamentos da representación e a expresión visual 1/30 144 8
  Teoría da imaxe 1/30 72 4
  Historia da fotografía 1/30 72 4
  Medios informáticos 1/15 144 8
  Técnica fotográfica I 1/15 216 10
  Proxectos de fotografía I 1/15 288 18
  Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I 1/15 144 8
  Teoría fotográfica 1/30 144 8
  Técnica fotográfica II 1/15 144 8
  Proxectos de fotografía II 1/15 216 8
  Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II 1/15 144 8
  Proxecto integrado 1/1 50 18
  Formación e orientación laboral 1/30 72 4
  Totais: 1.080 770 60 54
  1850 114

 • Saídas profesionais

  QUE SAÍDAS PROFESIONAIS TEN O TITULADO/A EN FOTOGRAFÍA?

  O técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía desenvolve a súa actividade colaborando con outros/as profesionais, transmitindo ideas ou conceptos mediante produtos fotográficos destinados a editarse en diferentes medios e soportes, así como exercer as súas competencias como creador/a independente ou realizador/a asalariado/a nunha empresa ou equipo.

  Quen obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía pode exercer a súa profesión nos sectores produtivos no ámbito público ou privado, en empresas do sector da comunicación, axencias de publicidade, estudios de deseño, de moda, prensa, editoriais, TV, en empresas e institucións doutros sectores que así o requiran, en museos e empresas de restauración de obras de arte, arqueoloxía, laboratorios forenses, investigación policial, medicina legal, peritación, etc.

  As súas ocupacións profesionais poden ser:

  • Fotoperiodista. Cobertura gráfica da información para os diferentes medios de comunicación
  • Fotógrafo/a de reportaxe social. Documentación de actos sociais e retratos.
  • Fotografo/a publicitario/a. Traballos para axencias de publicidade, estudios de deseño gráfico e bancos de imaxes.
  • Fotógrafo/a de moda. Encargos de deseñadores/as, fabricantes, distribuidores/as e revistas de moda.
  • Fotógrafo/a de arquitectura e interiorismo. Traballos editoriais, documentación e seguimento de obra.
  • Fotógrafo/a artístico/a. Realización de obra propia para o circuíto comercial da arte.
  • Fotógrafo/a de xacementos arqueolóxicos.
  • Posprodución fotográfica dixital.
  • Técnico/a especialista en laboratorio fotográfico forense.
  • Técnico/a especialista de laboratorio fotográfico de conservación e restauración de obras de arte.
  • Técnico/a especialista en arquivo fotográfico e banco de imaxes.

 • Competencias

  CALES SON AS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO TITULADO EN FOTOGRAFÍA?

  As súas competencias xerais son, entre otras, elaborar obra orixinal de fotografía a partir dun encargo profesional determinado ou dun proxecto propio, así como definir as variables formais, funcionais, estéticas e técnicas do proxecto de fotografía, planificando o seu proceso e saber realizalo.

  Ademáis, adquirirá as seguinte competencias profesionais:

  • Concretar as características temáticas, estilísticas e comunicativas dun encargo fotográfico a partir das especificacións dadas.
  • Escoller e analizar documentos e materiais de referencia do proxecto fotográfico.
  • Deseño de espazos administrativos.
  • Achegar ideas e propor diversas solucións fotográficas para os traballos asignados.
  • Dotar a imaxe fotográfica dos elementos persuasivos, informativos e/ou identificativos adecuados aos obxectivos do encargo.
  • Levar a cabo o encargo fotográfico atendendo ao posterior medio e soporte de comunicación e dotalo dos recursos gráficos comunicativos máis eficientes.
  • Dominar as diferentes técnicas e formatos fotográficos, nos seus aspectos teóricos e prácticos e levalas a cabo coa calidade exixible a nivel profesional.
  • Desenvolver o proceso fotográfico en todas as súas etapas: realización, procesamento, posprodución e presentación, realizando os controis de calidade correspondentes.
  • Xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores.
  • Coñecer e dominar as técnicas de arquivamento, indexación e recuperación de documentos fotográficos segundo os estándares internacionais.
  • Coñecer as especificidades do material e os equipamentos profesionais así como o seu coidado e mantemento.
  • Coñecer e cumprir a normativa que regula a actividade profesional.

 • Saber mais

  • CAL É A DENOMINACIÓN DA TITULACIÓN?

   A denominación oficial do título é Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

  • CANTO DURA O CICLO DE FOTOGRAFÍA?

   O plan de estudos conducente á obtención do Título de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, consta de 2 cursos académicos (de 36 semanas cada un) cun total de 2.000 horas. Trátase dun Ciclo Superior, con modalidade de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

  • CANTAS PRAZAS DE NOVO INGRESO SE OFERTAN CADA CURSO?

   Cada curso poden entrar 30 prazas no ciclo formativo.

    

  • CALES SON OS OBXECTIVOS?

   O ciclo formativo de Fotografía terá como obxectivos, entre outros:

   • Configurar proxectos de fotografía e definir con eficiencia e eficacia os seus obxectivos a partir da valoración idónea das especificacións funcionais, técnicas e artísticas do encargo.
   • Dominar os procesos básicos da realización fotográfica nos seus aspectos teóricos e prácticos.
   • Saber utilizar as diferentes técnicas e estilos fotográficos co nivel de calidade exixible profesionalmente nos distintos ámbitos da fotografía.
   • Resolver os problemas artísticos, funcionais e técnicos que aparezan no proceso de realización do encargo fotográfico.
   • Iniciarse na procura creativa dun estilo propio con atención á necesaria calidade técnica e artística de imaxes.
   • Adaptarse en condicións de competitividade aos cambios tecnolóxicos e organizativos do sector.
  • CALES SON OS CRITERIOS DE ACCESO E ADMISIÓN?

   Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais.

  • ONDE PODO ATOPAR MÁIS INFORMACIÓN?

   Pódese consultar o Decreto 92/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.