Escultura aplicada ao espectáculo

 • Plan de estudos

  Distribución horaria das ensinanzas (folleto en PDF)
  Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
  Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
  Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
  Total horas de ensino: 2.000 120
  1º, 2º e 3º TRIMESTRE
  Denominación dos módulos HORAS
  Debuxo artístico 144
  Debuxo técnico 108
  Volume 216
  Historia da escultura 108
  Aplicacións informáticas 108
  Materiais e tecnoloxía de escultura aplicada ao espectáculo 72
  Proxectos de escultura aplicada ao espectáculo I 108
  Taller de baleirado e moldeado 216
  Total 1080
  4º, 5º e 6º TRIMESTRE
  Denominación dos módulos HORAS
  Taller de acabados polícromos 96
  Taller de estruturas e montaxes 120
  Proxectos de escultura aplicada ao espectáculo II 216
  Escultura efémera 216
  Total 4º e 5º trimestre 648
  Formación e orientación laboral 72
  Proxecto integrado 50
  Total 6º trimestre 122
  Total 770

 • Saidas profesionais

  CALES SON AS SAÍDAS PROFESIONAIS DO TITULADO EN ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO?

  O titulado en Escultura aplicada ao espectáculo pode exercer a súa profesión no sector artístico relacionado cos proxectos de realización e montaxe de obras de ornamentación, ambientación e caracterización, mediante técnicas escultóricas para aplicar en calquera tipo de espectáculos (produción teatral, televisivo, cinematográfico, publicitario, turístico, de feiras e exposicións, festivo e recreativo, etc).

  • Realización de obxectos tridimensionais para escenografías de teatro e ópera, cine e televisión, parques de atraccións e temáticos, montaxe e instalacións de feiras, actividades socioculturais, parques infantís…
  • Realización de estruturas, obxectos corpóreos de uso en escena con significación artística y ornamental, escultura teatral, elementos arquitectónicos e de relevo.
  • Obxectos de atrezzo e utillaxe para cine, teatro, televisión e outros medios efémeros de expresión artística.

 • Competencias

  CALES SON AS COMPETENCIAS DO TITULADO/A EN ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO?

  Elaborar obras de ornamentación, ambientación e caracterización, mediante técnicas escultóricas, que formen parte de calquera tipo de espectáculo a partir do propio proxecto ou dun encargo profesional determinado..

  As súas capacidades profesionais son, entre outras:

  • Definir as características formais, funcionais, técnicas, materiais e estéticas dun proxecto propio ou dun encargo dado para a elaboración de elementos ou ambientacións escultóricas de uso en todo tipo de espectáculo.
  • Realizar planos, bosquexos e debuxos con técnicas de cor, así como elaborar maquetas e modelos para visualizar o resultado final das obras volumétricas.
  • Realizar os controis de calidade correspondentes a cada momento do proceso de elaboración.
  • Coñecer, seleccionar, preparar e utilizar os materiais máis axeitados ás especificacións técnicas, formais, funcionais e estéticas do proxecto.
  • Utilizar as técnicas de moldeado e baleirado aplicándoas ao campo da
   ambientación e caracterización de ambientes.
  • Realizar acabados imitando todo tipo de materiais pétreos metálicos e orgánicos mediante procedementos pictóricos e escultóricos.

 • Saber mais

  • CAL É A DENOMINACIÓN DA TITULACIÓN?

   A denominación oficial do título é Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.

  • CANTO DURA O CICLO DE ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO?

   O plan de estudos conducente á obtención do Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo, abrangue 2 cursos académicos cun total de 2.000 horas.
   Trátase dun Ciclo Superior, con modalidade de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

  • CANTAS PRAZAS DE NOVO INGRESO SE OFERTAN CADA CURSO?

   Cada curso poden entrar 15 prazas no ciclo formativo.

  • CALES SON OS OBXECTIVOS?

   O ciclo formativo de Escultura aplicada ao espectáculo terá como obxectivo xeral, entre outros, acadar unha visión de conxunto e ordenada dos procesos de realización de obras escultóricas para uso en espectáculos, das súas diferentes fases e operacións e xerar a documentación e información artístico- técnica necesaria para levar a cabo un proxecto de produción artística; e tamén, identificar e definir os aspectos artístico- plásticos, formais,  estruturais, funcionais, materiais, técnicos, organizativos e económicos que configuran o proxecto ou encargo de elaboración de obras de ambientación escenográfica, ornamentais, decorativas ou escultóricas, en diferentes materiais, para uso en calquera tipo de espectáculo.

  • CALES SON OS CRITERIOS DE ACCESO E ADMISIÓN?

   Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais.

  • ONDE PODO ATOPAR MÁIS INFORMACIÓN?

   DECRETO 94/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.