Dourado, prateado e policromía

 • Plan de estudos

  Distribución horaria das ensinanzas (folleto en PDF)
  Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
  Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
  Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
  Total horas de ensino: 2.000 120
  1º, 2º e 3º TRIMESTRE
  Denominación dos módulos HORAS
  Debuxo artístico 144
  Debuxo técnico 108
  Volume 216
  Historia da escultura 108
  Aplicacións informáticas 108
  Taller de dourado e prateado 216
  Materiais e tecnoloxía de dourado, prateado e policromía 72
  Proxectos de dourado, prateado e policromía I 108
  Total 1080
  4º, 5º e 6º TRIMESTRE
  Denominación dos módulos HORAS
  Proxectos de dourado, prateado e policromía II 192
  Taller de policromía 264
  Taller de técnicas de restauración de dourado, prateado e policromía 192
  Total 4º e 5º trimestre 648
  Formación e orientación laboral 72
  Proxecto integrado 50
  Total 6º trimestre 122
  Total 770

 • Saídas profesionais

  CALES SON AS SAÍDAS PROFESIONAIS DO TITULADO EN DOURADO, PRATEADO E POLICROMÍA?

  O titulado como Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía pode exercer a súa profesión no sector artesán relacionado cos proxectos de realización e restauración de dourado e acabados polícromos en obras artísticas ou artesanais, entre outros, no sector das artes plásticas e noutros sectores de produción industrial. É un/unha profesional cualificado/a para desenvolver os seguintes postos de traballo e ocupacións:

  • Encargado/a de taller de dourado, prateado e policromía.
  • Dourador/a, prateador e policromador de obras artísticas.
  • Decorador/a de obras artísticas de dourado e policromía.
  • Asistencia técnica en restauración de dourado, prateado e policromía.

 • Competencias

  CALES SON AS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO TITULADO EN DOURADO, PRATEADO E POLICROMÍA?

  Realizar o dourado, prateado e a policromía de obra artística, con calidade técnica e artística, a partir do proxecto propio ou dun encargo profesional determinado, así como colaborar co conservador/a- restaurador/a na identificación dos danos, na elaboración da documentación gráfica e técnica do proxecto e aplicar as técnicas e os procedementos idóneos para a restauración de dourados e policromías,

  As súas capacidades profesionais son, entre outras:

  • Definir as características formais, funcionais, técnicas, materiais e estéticas dun proxecto.
  • Realizar planos, bosquexos e debuxos con técnicas de cor, así como elaborar maquetas e modelos para visualizar o resultado final das obras.
  • Realizar as pezas e os procesos de traballo, aténdose és especificacións dos planos, deseños ou bosquexos dun proxecto.
  • Planificar e levar a cabo o proceso de dourado e policromado de carácter escultórico.
  • Coñecer, seleccionar, preparar e utilizar os materiais máis axeitados ás
   especificacións técnicas, formais, funcionais e estéticas do proxecto.
  • Elaborar as distintas posibilidades decorativas polícromas propias desta
   especialidade: policromías decorativas ornamentais, encarnaduras, coreados, estofados, pátinas de imitación e avellentamentos entre outras.

 • Saber mais

  • CAL É A DENOMINACIÓN DA TITULACIÓN?

   A denominación oficial do título é Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.

  • CANTO DURA O CICLO DE DOURADO, PRATEADO E POLICROMÍA?

   Trátase dun Ciclo de grao superior de artes plásticas e deseño, cunha duración de 2.000 horas repartidas en 2 cursos académicos.
   O tipo de ensinanza é presencial e impártese en galego e castelán.

  • CANTAS PRAZAS DE NOVO INGRESO SE OFERTAN CADA CURSO?

   Cada curso poden entrar 15 prazas no ciclo formativo.

  • CALES SON OS OBXECTIVOS?

   O ciclo formativo de Dourado, Prateado e Policromía terá como obxectivos, entre outros, analizar e planificar a produción ou restauración de obras de dourado, prateado e policromía artísticos de acordo cunha secuenciación lóxica de fases, operacións e procedemento; e tamén, Identificar os danos, realizar propostas de actuación e aplicar técnicas e procedementos apropiados para a restauración do dourado e a policromía de elementos
   escultóricos baixo a dirección do/a conservador/a- restaurador/a de bens culturais.

  • CALES SON OS CRITERIOS DE ACCESO E ADMISIÓN?

   Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais.

  • ONDE PODO ATOPAR MÁIS INFORMACIÓN?

   Pódese consultar o Decreto 92/2017, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de artes plásticas e deseño de dourado, prateado e policromía.