Traballo de fin de estudos

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 4º
  • Créditos ECTS: 18
  • Duración: Cuadrimestral (450 horas)
  • Horas de clase semanais: 4 (72 totais)
  • Horas de traballo non presencial: 360
  • Horas de titoría: 18

 • Descrición

  Descritores

  • Elaboración dun proxecto de comunicación gráfica global de xeito individual polo/a alumno/a para demostrar que está capacitado/a para desempeñar unha actividade profesional no campo do deseño gráfico.

  Relación con outras disciplinas de contidos progresivos

  • Esta disciplina non ten relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado do traballo fin de estudos a realizar.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar o desenvolvemento do traballo.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  Competencias transversais

  T. 1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T. 2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

  T. 3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

  T. 4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

  T. 8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

  T. 11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, medioambiental e cara a diversidade.

  T. 13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

  T. 15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

  T. 16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e medioambiental.

  T. 17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

  Competencias xerais

  X. 1. Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

  X. 2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X. 4. Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

  X. 5. Actuar como mediadores entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

  X. 16. Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sostibles.

  X. 17. Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

  X. 20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

  X. 21. Dominar a metodoloxía de investigación.

  Competencias específicas da titulación

  E.G.1. Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

  E.G.4. Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

  E.G.5. Establecer estruturas organizativas da información.

  E.G.12. Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

  E.G.15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

 • Organización

  Contidos

  • O alumnado deberá propor e defender ante o tribunal a proposta de TFE que pretende desenvolver. O contido estará relacionado co curriculo académico e o itinerario formativo seguido polo alumno. Trátase dun traballo de caracter profesional relacionado cos distintos ámbitos de exercicio para os que capacita o título.
  • O alumnado do TFE contará coa titoría dun docente da especialidade que o asesorará durante o desenvolvemento do traballo. A función dos titores consistirá en realizar un seguimento do traballo do alumno, guiando a elaboración, presentación e defensa do TFE, e emitir un informe ao tribunal sobre a evolución dos seus titorados.

  Organización

  • Elaboración dun proxecto de comunicación gráfica global de xeito individual polo/a alumno/a para demostrar que está capacitado/a para desempeñar unha actividade profesional no campo do deseño gráfico.

 • Avaliación

  Criterios de avaliación

  Na avaliación do TFE considerarase o informe emitido polo titor, a memoria descritiva e xustificativa do traballo e a defensa oral do mesmo realizada polo alumnado. Os criterios polos que se procederá á avaliación agrúpanse nos seguintes bloques:

  • Bloque 1: investigación, análise e estratexia
  • Bloque 2: ideación, avaliación de alternativas e desenvolvemento de solucións
  • Bloque 3: estudo de viabilidade técnica e económica