A escenificación do obxecto

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 3º
  • Créditos ECTS: 6
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 2
  • Horas de traballo non presencial: 48
  • Horas de titoría: 8

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • A linguaxe fotográfica aplicada á publicidade e o deseño gráfico.
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Esta disciplina non ten relación con outras de contidos progresivos.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Dominar as técnicas esenciais da fotografía de bodegón publicitario e artístico.
  • Dominar e aplicar ao deseño gráfico os recursos formais da expresión e da comunicación fotográfica.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

  T.8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

  T.15. Traballar de xeito autónomo e valorar a importacia da iniciativa e o espíritu emprendedor no exercício profesional.

  4.2. Competencias xerais

  X.2.  Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X.20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.G.2. Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

  E.G.8. Coñecer as canles que sirven de soporte a comunicación visual e utilizalas conforme aos obxetivos comunicativos do proxecto.

  E.G.10. Aplicar métodos de verificación da eficacia comunicativa.

  E.G.11. Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

 • Organización

  5.1. Contidos

  • Fotografía de bodegón. Procesos, medios e técnicas. Esquemas de iluminación.
  • Fotografía de produto segundo a tipoloxía do obxecto e a finalidade da imaxe.
  • Autores, linguaxes, técnicas e estilos na fotografía de bodegón.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  A escenificacion do obxecto

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.