• Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: T.P.(Teórico Práctica)
  • Curso: 1º
  • Créditos ECTS: 8
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 4
  • Horas de traballo non presencial: 48
  • Horas de titoría: 8

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • Investigación do volume e o espazo.
  • Coñecemento dos elementos xeométricos que conforman a realidade bidimensional e tridimensional.
  • Dominio das técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.
  • Relación recíproca entre a técnica, a forma, a estrutura e a materia.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Non se contempla.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Capacitar ao alumnado para a comprensión da realidade tridimensional.
  • Relacionar os conceptos de espazo e volume e comprender a través da observación da contorna a relación das formas e o espazo no que se inscriben.
  • Establecer as relacións xeométricas e constructivas entre o plano e o espazo por medio do desenvolvemento no plano de corpos xeométricos tridimensionais.
  • Dominar as técnicas básicas necesarias para a materialización de conceptos tridimensionais en especial aqueles que lle sexan útiles dentro do seu campo profesional.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral

  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais

  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais

  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate

  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes

  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T.2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala axeitadamente.

  T.3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

  T.6. Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal.

  T.8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

  T.14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

  T.16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara o patrimonio cultural e medioambiental.

  4.2. Competencias xerais

  X.1. Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

  X.2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X.3. Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

  X.4. Ter unha visión científica sobre a percepción e comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

  X.8. Propoñer estratexias da investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

  X.18. Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

  X.19. Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

  X.21. Dominar a metodoloxía de investigación.

   

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.I.1. Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

  E.I.2. Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo dos produtos.

  E.I.4. Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

  E.I.7. Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.

  E.I.9. Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.

  E.I.16. Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

  E.I.17. Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores .

 • Organización

  5.1. Contidos

  • Conceptos de espazo e volume. A percepción do espazo e a forma tridimensional.
  • Conceptos elementais de xeometría plana vinculados ao volume xeométrico.
  • O volume xeométrico. Tipoloxías. Representación no plano.
  • Do bidimensional ao tridimensional. Xeración do volume a partir da manipulación de superficies planas.
  • O volume e o tratamento do espazo.Tipoloxía das formas volumétricas. Elementos de composición no espazo.
  • A configuración volumétrica. Forma e estrutura. A forma modular.
  • Modelos. Prototipos. Maquetas.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  volume-interiores

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.

 

https://www.eapicasso.com/wp-content/uploads/2015/12/01_GD_VOL_2015_16_GAL.pdf

https://www.eapicasso.com/wp-content/uploads/2015/12/01_GD_VOL_2015_16_CAS.pdf