Traballo de fin de estudos

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 4º
  • Créditos ECTS: 18
  • Duración: Cuadrimestral
  • Horas de traballo non presencial: 378
  • Horas de titoría: 72

 • Descrición

  Descritores

  • Elaboración dun proxecto de deseño de interiores, realizado individualmente polo/a alumno/a para demostrar que está capacitado para desempeñar unha actividade profesional no campo do deseño de interiores.

  Relación con outras disciplinas de contidos progresivos

  • Esta disciplina ten contidos progresivos coas de Proxectos de deseño de interiores I (2º curso), Proxectos de deseño de interiores II (3º curso) e Proxectos de deseño de interiores III (4º curso).

  Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado do traballo fin de estudos a realizar.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar o desenvolvemento do traballo.

  Avaliación

  Á vista da documentación do traballo presentada, da exposición e defensa realizada polo alumnado, tendo en conta os preceptivos informes dos titores, e sempre segundo os criterios de avaliación establecidos, o tribunal outorgará unha cualificación global e única.

  O alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.

 • Obxectivos

  • A realización do TFE contempla dúas vertentes: una analítica co obxecto aplicar, coordinar e integrar os coñecementos adquiridos ao longo dos estudos, e outra práctica ou profesional na de ser quen de resolver un conxunto de problemas interrelacionados e complexos, que acheguen ao alumnado a situación propias de seu posterior labor profesional no ámbito competencial do deseño de interiores.
  • O TFE require carácter práctico e rigor profesional.

 • Competencias

  Competencias transversais

  T. 1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T. 2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

  T. 3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

  T. 4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

  T. 8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

  T. 11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, medioambiental e cara a diversidade.

  T. 13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

  T. 15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

  T. 16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e medioambiental.

  T. 17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

  Competencias xerais

  X. 1. Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

  X. 2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X. 4. Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

  X. 5. Actuar como mediadores entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

  X. 16. Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sostibles.

  X. 17. Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

  X. 20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

  X. 21. Dominar a metodoloxía de investigación.

  Competencias específicas da titulación

  E.I. 1. Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.

  E.I. 2. Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.

  E.I. 4. Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

  E.I. 5. Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.

  E.I. 6. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

  E.I. 14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

 • Organización

  Contidos

  • O Traballo Fin de Estudos (TFE) consistirá no desenvolvemento completo dun proxecto, orixinal e inédito, dentro das competencias profesionais dun deseñador de interiores, nas condicións máis semellantes posibles ás do ámbito laboral, económico e produtivo real.
  • A documentación desenvolvida será a necesaria para a correcta e completa definición dun proxecto de deseño de interiores. Realizarase un resumo da memoria (abstract/résume) en idioma estranxeiro (inglés/francés).
  • O alumnado do TFE contará coa titoría dun docente da especialidade que o asesorará durante o desenvolvemento do traballo. A función dos titores consistirá en realizar un seguimento do traballo do alumno, guiando a elaboración, presentación e defensa do TFE, e emitir un informe ao tribunal sobre a evolución dos seus tutelados.

  Organización

  • Para a organización, avaliación e cualificación do TFE, constituirase un tribunal formado por un presidente e tres vogais, integrado por docentes da especialidade.
   Este tribunal establecerá as partes que integrarán o TFE, a documentación que debe elaborar, redactar ou realizar e entregar o alumnado, e o calendario preciso para o desenvolvemento do TFE.

 • Avaliación

  Criterios de avaliación

  • Amosar capacidade para sincretizar os contidos recibidos nos estudos.
  • Evidenciar capacidade de investigación e utilizar correctamente a información recollida.
  • Saber resolver axeitadamente os aspectos funcionais, formais, técnicos, normativos, culturais e artísticos.
  • Ter capacidade para aportar solucións innovadoras.
  • Aplicar criterios de racionalidade, viabilidade e sustentabilidade.
  • Utilizar de forma axeitada os métodos de representación e presentación.
  • Realizar unha presentación completa dos traballos.
  • Utilizar os recursos axeitados para a comunicación do proxecto.
  • Acreditar dominio da linguaxe técnica nun idioma extranxeiro (inglés/francés).

https://www.eapicasso.com/wp-content/uploads/2015/12/04_GD_TFE_2017_18_GAL.pdf