Tecnoloxía dixital aplicada II

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 3º
  • Créditos ECTS: 6
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 3
  • Horas de traballo non presencial: 36
  • Horas de titoría: 6

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • Representación gráfica mediante tecnoloxía dixital
  • Infografía e montaxe mediante programas de retoque dixital na documentación e presentación de proxectos de deseño de interiores
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Esta disciplina ten contidos progresivos coas de Tecnoloxía Dixital de 1º curso e a de Aplicada I do 2º curso.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Coñecer o software de aplicación necesario para editar imaxes e montaxes fotográficos.
  • Utilizar este software para traballos de presentación de proxectos de deseño de interiores, maquetación de documentos, composición de planos con textos, gráficos, etc.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T.2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente

  T.4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación

  T.12. Adaptarse, en condicións de competitividade aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada

  T.15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional

  4.2. Competencias xerais

  X.2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación

  X.10. Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial

  X.11. Comunicar ideas e proxectos ás/aos clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo

  X.18. Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos

  X.20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño

  X.21. Dominar a metodoloxía de investigación

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.I.4. Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos

  E.I.9. Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector

  E.I.10. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores

  E.I.11. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo

 • Organización

  5.1. Contidos

  • Software de aplicación específico no campo do Deseño de interiores para crear infografías, editar imaxes, montaxes fotográficos, presentación de proxectos, maquetación de documentos, etc.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  Tecnoloxia dixital aplicada II-deseno- interiores

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.