Construción II

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 3º
  • Créditos ECTS: 12
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 4
  • Horas de traballo non presencial: 144
  • Horas de titoría: 12

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • Confort ambiental: térmico, acústico, lumínico e calidade do ar
  • O detalle construtivo como problema xeométrico, fisico, químico e mecánico
  • Patoloxía na construción. Sistemas de reparación e rehabilitación
  • Sistemas de seguridade en construción
  • Criterios de calidade, execución e mantemento
  • Sustentabilidade na construción
  • Innovación. Métodos de investigación propios da materia

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Esta disciplina ten contidos progresivos coas de Materias e Construción I de 2º curso.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Proporcionar coñecementos teoricos prácticos para deseñar e interpretar solucións construtivas relacionadas co deseño de interior.
  • Asimilar os conceptos básicos de natureza física e ambiental para adoptar as solucións de deseño e constructivas que proporcionan as debidas condicións de confort ambiental nos espazos.
  • Coñecer as solucións constructivas máis frecuentes, a súas patoloxías e reparacións, nomeadamente no deseño de interior.
  • Tomar conciencia dos factores que influen de xeito determinante na eleción axeitada, facendo especial enfase na sustentabilidade, o clima, a economia, a seguridade, o mantemento e a normativa.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T.2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente

  T.3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza

  T.4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación

  T.7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo

  T.8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos

  T.13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional

  T.14. Dominar a metodoloxía de investigación e na xeración de proxectos, ideas e solucións viabeis

  T.15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional

  T.16. Traballar de forma autónoma e valorar aimportancia de iniciativa e o patrimonio cultural e medioambiental

  4.2. Competencias xerais

  X.1 Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos

  X.8 Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais

  X.10 Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial

  X.15 Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade

  X.16 Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sostibles

  X.18 Optimizar a utilización dos recursoso necesarios para alcanzar os obxectivos previstos

  X.19 Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación

  X. 22 Analizar, avaliar, e verificar a viabilidade productiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.I.1. Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e utilización idónea dos espacios de interiores

  E.I.3. Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores

 • Organización

  5.1. Contidos

  • O detalle construtivo: condicionantes
  • Sustentabilidade, ciclo de vida, arquitectura pasiva
  • Confort ambiental
  • Confort térmico e aforro enerxético: transferencia de calor, control solar. Normativa
  • Estanquidade. Normativa
  • Illamento de ruido: sistemas e normativa
  • Incompatibilidades na construción
  • Patoloxía en construción: O proceso patolóxico. Patoloxías comúns nos distintos elementos construtivos e a súa reparación
  • O tendido das instalacións no deseño de interior
  • Seguridade na construción: Apeos e reforzos

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  Construccion II

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.