Administración Ensinanzas Artísticas Superiores

 • Probas de acceso

  Segundo o que se recolle no artigo 5 do DECRETO 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, as persoas aspirantes a cursar as especialidades de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores deben estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso, que constará de dúas partes:

  • Primeira parte:Durante un máximo de dúas horas, a partir dun texto, imaxe e/ou material audiovisual proporcionado polo tribunal, os/as aspirantes deberán facer por escrito un comentario crítico e razoado e responder á/s cuestión/s que o tribunal lles formule ao respecto.
  • Segunda parte. Os/as aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo durante un máximo de catro horas:
   – 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3.
   – 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior.

  No caso de ter pendente algunha das materias do bacharelato, poderase realizar a proba, e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido. Despois, deberase acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de non acreditalo, perderase o dereito á matrícula e á praza.

  Acceso directo: poderán acceder aos estudos superiores en Deseño, sen realizaren a proba específica, os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño.

  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/17

  Probas de acceso

  Cualificacións definitivas da proba de madureza

  Listaxe definitiva de admitidos e admitidas á proba de acceso

 • Inscrición probas

  A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción. As EASD exporán as listaxes provisionais de admitidos ás probas no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web. En termos xerais, as datas para a inscrición e realización nas probas de acceso son:

  • Primeiros de maio: apertura do prazo de inscrición.
  • Mediados de xuño: realización das probas.
  • Finais de xuño: publicación do listado de admitidos.

  Correspóndelle á Consellería de Educación facer pública a normativa na que se inclúe as datas exactas, lugares de realización das probas, requisitos de acceso e composicións dos tribunais avaliadores. No momento no que se publiquen no DOG e sexan oficiais, actualizarase a información neste espazo.

  Acceso e admisión curso 2016/17

  Solicitude Acceso / Proba de madureza

  Ver cualificacións definitivas da proba de madureza

  Ver listaxe definitiva de admitidos e admitidas á proba de acceso

  ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO PARA TITULADOS EN DESEÑO LOXSE 2016-17. Descargar Solicitude de admisión para titulados en Deseño

  Ver Cualificacións provisionais das Ensinanzas superiores de Deseño Gráfico

  Ver Cualificacións provisionais das Ensinanzas superiores de Deseño de Interiores

  Ver Cualificacións provisionais das Ensinanzas superiores de Deseño de Produto

  Ver Cualificacións provisionais das Ensinanzas superiores de Deseño de Moda

 • Matrícula 2016/17

  • 1. Alumnado que xa está na Escola

   PRAZO DE MATRÍCULA DO 1 AO 7 DE SETEMBRO 2016

   • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos
    (sucursal Abanca, r/ A Torre 11-13, ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
   • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.
  • 2. Alumnado novo que cumpre os requisitos en Xullo

   PRAZO DE MATRÍCULA DO 6 AO 15 DE XULLO 2016

   • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos
    (sucursal Abanca, r/ A Torre 11-13, ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
   • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.
   • Tres fotografías tamaño carné.
  • 3. Alumnado novo que cumpre os requisitos en setembro

   PRAZO DE MATRÍCULA DO 9 AO 14 DE SETEMBRO 2016

   • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos
    (sucursal Abanca, r/ A Torre 11-13, ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
   • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.
   • Tres fotografías tamaño carné.
  • 4. Alumnado titulado en Estudos Superiores de Deseño

   PRAZO DE MATRÍCULA DO 15 AO 16 DE SETEMBRO 2016

   • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos
    (sucursal Abanca, r/ A Torre 11-13, ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
   • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.
   • Tres fotografías tamaño carné.

 • TFE 2015/16

  • Alumnado que xa está na Escola

   Prazo de matrícula do 1 ao 7 de setembro de 2015.

  • Asignación de titores e entrega da normativa
   • Venres 2 de outubro ás 12:00 h (Deseño Gráfico).
   • Venres 2 de outubro ás 10:00 h (Deseño de Interiores).
  • Presentación de propostas ante o tribunal
   • Martes 13 de outubro ás 12:00 h (Deseño Gráfico).
   • Martes 13 de outubro ás 10:00 (Deseño de Interiores).
  • Data de entrega do TFE

   Luns 1 de febreiro de 10:00 a 13:00 horas na oficina da EASD.

  • Data da defensa do TFE

   A defensa realizarase por orde alfabética a partires da letra V incluída.

   • Venres 12 de febreiro ás 10:00 h no Salón de Actos (Deseño Gráfico).
   • Xoves 11 de febreiro ás 10:00 h no Salón de Actos (Deseño de Interiores).
  • Publicación das cualificacións

   Venres 19 de febreiro de 2016

  • Renuncia de convocatoria

   As solicitudes de anulación de convocatoria presentaranse perante o director do centro ata o último día hábil do mes de xaneiro.