Escultura aplicada ao espectáculo

 • Plan de estudos

  Distribución horaria das ensinanzas
  Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
  Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
  Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
  Total horas de ensino: 2.000 120
  1º, 2º e 3º TRIMESTRE
  Denominación dos módulos HORAS
  Debuxo artístico 144
  Debuxo técnico 108
  Volume 216
  Historia da escultura 108
  Aplicacións informáticas 108
  Materiais e tecnoloxía de escultura aplicada ao espectáculo 72
  Proxectos de escultura aplicada ao espectáculo I 108
  Taller de baleirado e moldeado 216
  Total 1080
  4º, 5º e 6º TRIMESTRE
  Denominación dos módulos HORAS
  Taller de acabados polícromos 96
  Taller de estruturas e montaxes 120
  Proxectos de escultura aplicada ao espectáculo II 216
  Escultura efémera 216
  Total 4º e 5º trimestre 648
  Formación e orientación laboral 72
  Proxecto integrado 50
  Total 6º trimestre 122
  Total 770

 • Saidas profesionais

  CALES SON AS SAÍDAS PROFESIONAIS DO TITULADO EN ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO?

  O titulado en Escultura aplicada ao espectáculo pode exercer a súa profesión no sector artístico relacionado cos proxectos de realización e montaxe de obras de ornamentación, ambientación e caracterización, mediante técnicas escultóricas para aplicar en calquera tipo de espectáculos (produción teatral, televisivo, cinematográfico, publicitario, turístico, de feiras e exposicións, festivo e recreativo, etc).

  • Realización de obxectos tridimensionais para escenografías de teatro e ópera, cine e televisión, parques de atraccións e temáticos, montaxe e instalacións de feiras, actividades socioculturais, parques infantís…
  • Realización de estruturas, obxectos corpóreos de uso en escena con significación artística y ornamental, escultura teatral, elementos arquitectónicos e de relevo.
  • Obxectos de atrezzo e utillaxe para cine, teatro, televisión e outros medios efémeros de expresión artística.

 • Competencias

  CALES SON AS COMPETENCIAS DO TITULADO/A EN ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO?

  Elaborar obras de ornamentación, ambientación e caracterización, mediante técnicas escultóricas, que formen parte de calquera tipo de espectáculo a partir do propio proxecto ou dun encargo profesional determinado..

  As súas capacidades profesionais son, entre outras:

  • Definir as características formais, funcionais, técnicas, materiais e estéticas dun proxecto propio ou dun encargo dado para a elaboración de elementos ou ambientacións escultóricas de uso en todo tipo de espectáculo.
  • Realizar planos, bosquexos e debuxos con técnicas de cor, así como elaborar maquetas e modelos para visualizar o resultado final das obras volumétricas.
  • Realizar os controis de calidade correspondentes a cada momento do proceso de elaboración.
  • Coñecer, seleccionar, preparar e utilizar os materiais máis axeitados ás especificacións técnicas, formais, funcionais e estéticas do proxecto.
  • Utilizar as técnicas de moldeado e baleirado aplicándoas ao campo da
   ambientación e caracterización de ambientes.
  • Realizar acabados imitando todo tipo de materiais pétreos metálicos e orgánicos mediante procedementos pictóricos e escultóricos.

 • Saber mais

  • CAL É A DENOMINACIÓN DA TITULACIÓN?

   A denominación oficial do título é Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.

  • CANTO DURA O CICLO DE ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO?

   O plan de estudos conducente á obtención do Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo, abrangue 2 cursos académicos cun total de 2.000 horas.
   Trátase dun Ciclo Superior, con modalidade de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

  • CANTAS PRAZAS DE NOVO INGRESO SE OFERTAN CADA CURSO?

   Cada curso poden entrar 15 prazas no ciclo formativo.

  • CALES SON OS OBXECTIVOS?

   O ciclo formativo de Escultura aplicada ao espectáculo terá como obxectivo xeral, entre outros, acadar unha visión de conxunto e ordenada dos procesos de realización de obras escultóricas para uso en espectáculos, das súas diferentes fases e operacións e xerar a documentación e información artístico- técnica necesaria para levar a cabo un proxecto de produción artística; e tamén, identificar e definir os aspectos artístico- plásticos, formais,  estruturais, funcionais, materiais, técnicos, organizativos e económicos que configuran o proxecto ou encargo de elaboración de obras de ambientación escenográfica, ornamentais, decorativas ou escultóricas, en diferentes materiais, para uso en calquera tipo de espectáculo.

  • CALES SON OS CRITERIOS DE ACCESO E ADMISIÓN?

   Para acceder ao ciclo formativo de grao superior de Escultura aplicada ao espectáculo será preciso estar en posesión do título de bacharelato ou ter superados os estudios equivalentes a aquel título e ademáis, superar unha proba de acceso específica.
   Estarán exentos de realizala proba de acceso específica:

   • Calquera título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño da familia profesional artística de Escultura, ou título declarado equivalente.
   • Título de bacharel, na modalidade de artes, ou de bacharelato artístico experimental.
   • Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
   • Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.
   • Licenciatura en Belas Artes
   • Arquitectura
   • Enxeñería técnica en Deseño Industrial

   Será posible acceder ao ciclo formativo establecido no presente decreto sen estar en posesión do título de bacharelato, sempre que o aspirante teña cumpridos os vinte anos de idade e supere unha proba de madureza, ademáis da proba específica.

  • ONDE PODO ATOPAR MÁIS INFORMACIÓN?

   Aínda non está publicado o Decreto, pero pódese consultar o Anteproxecto de decreto, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.