Tecnoloxía dixital aplicada I

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Práctica
  • Curso: 2º
  • Créditos ECTS: 12
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 4 
  • Horas de traballo non presencial: 144
  • Horas de titoría: 12

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • A imaxe dixital e vectorial. Edición e publicación electrónica.
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Esta disciplina é continuación de “Tecnoloxía dixital” de 1º curso, e ten continuación con “Tecnoloxía dixital aplicada” de 3º curso, polo que os alumnos que non teñan superada “Tecnoloxía dixital” non poderán ser avaliados de “Tecnoloxía dixital aplicada I”. Ademáis, os alumnos que non superen “Tecnoloxía dixital aplicada I” non poderán ser avaliados de “Tecnoloxía dixital aplicada II”.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Consolidar os coñecementos teórico-prácticos da tecnoloxía dixital directamente relacionados co ámbito do tratamento de textos.
  • Adquirir e manexar o adecuado emprego da tecnoloxía dixital de debuxo vectorial.
  • Dominar a tecnoloxía dixital de edición e tratamento de imaxes.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  T.1.     Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T.3.     Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

  T.4.   Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

  4.2. Competencias xerais

  X.1.     Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

  X.2.     Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

  X.10.   Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

  X.18.   Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

  X.20.   Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

  4.3. Competencias específicas da titulación

  E.G.1. Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

  E.G.8. Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme aos obxectivos comunicativos do proxecto.

  E.G.11. Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

  E.G.12. Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

 • Organización

  5.1. Contidos

  • Tratamento de textos.
  • Debuxo vectorial.
  • Tratamento de imaxes.

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  tecnoloxia-digital-aplicada-1-grafico

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.