Deseño de interiores

 • Plan de estudos

  1º CURSO DESEÑO DE INTERIORES
  Materia Disciplina Carácter Tipo Horas clase/semana Horas clase/curso Créditos ECTS
  Fundamentos do deseño Fundamentos do deseño F. B. T.P. 2 72 4
  Deseño básico F. B. T.P. 3 108 8
  Linguaxes e técnicas de comunicación e representación Debuxo artístico F. B. T.P. 5 180 10
  Volume F. B. T.P. 4 144 8
  Sistemas de representación F. B. T.P. 2 72 6
  Tecnoloxía dixital F. B. T.P. 3 108 6
  Historia das artes e o deseño Historia das artes e o deseño F. B. T. 3 108 6
  Ciencia aplicada ao deseño Ciencia aplicada ao deseño F. B. T. 2 72 6
  Proxectos de deseño de interiores Debuxo técnico aplicado ao deseño de interiores O.E. T.P. 3 108 6
  TOTAIS 27 972 60
  2º CURSO DESEÑO DE INTERIORES
  Materia Disciplina Carácter Tipo Horas clase/semana Horas clase/curso Créditos ECTS
  Proxectos de deseño de interiores Proxectos de deseño de interiores I  O.E. T.P. 6 216 16
  Tecnoloxía dixital aplicada I O.E. T.P. 3 108 6
  Materiais e tecnoloxía aplicada ao deseño de interiores Construción I O.E. T.P. 4 144 8
  Materiais O.E. T.P. 3 108 6
  Instalacións I O.E. T.P. 4 144 8
  Cultura do deseño Cultura do deseño F.B. T. 2 72 6
  Xestión do deseño Organización e lexislación F.B. T. 2 72 4
  Optativas (debe escollerse 1) Cor e forma no espazo tridimensional
  Taller de volume
  O.P. 2 72 6
  TOTAIS 26 936 60
  3º CURSO DESEÑO DE INTERIORES
  Materia Disciplina Carácter Tipo Horas clase/semana Horas clase/curso Créditos ECTS
  Proxectos de deseño de interiores Proxectos de deseño de interiores II O.E. T.P. 6 216 16
  Tecnoloxía dixital aplicada II O.E. P. 3 108 6
  Materiais e tecnoloxía aplicada ao deseño de interiores Construción II O.E. T.P. 4 144 10
  Instalacións II O.E. T.P. 3 108 8
   Historia do deseño de interiores Historia do deseño de interiores O.E. T.P. 2 72 4
  Xestión do deseño de interiores Economía O.E. T. 2 72 4
  Optativas (deben escollerse 2) Deseño de interior e comunicación
  O espazo fotografado
  Xardinería
  O.P. 4 144 12
  TOTAIS 24 864 60
  4º CURSO DESEÑO DE INTERIORES
  Materia Disciplina Carácter Tipo Horas clase/semana Horas clase/curso Créditos ECTS
  Materiais e tecnoloxía aplicada ao deseño de interiores Medicións O.E. T.P. —– 72 6
  Xestión do deseño de interiores Prácticas externas O.E. P. —– —– 12
  Optativas (deben escollerse 2) Arquitectura efémera
  Deseño do moble
  Rehabilitación
  O.P. —– 144 12
  Proxectos de deseño de interiores Proxectos de deseño de interiores III O.E. T.P. —– 72 12
  Traballo de fin de estudos O.E. T.P. —– 72 18
  TOTAIS —– 360 60

  Carácter: carácter da disciplina, (F.B. : formación básica, O.E. : obrigatoria na especialidade, O.P. : disciplinas optativas).

  Tipo: (T. : teórica; T.P. :Teórico-Práctica, P. :Práctica)

  Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do profesor/a.

  Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do profesor/a ao longo do ano académico.

  Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina.

 • Saidas profesionais

  QUÉ SAÍDAS PROFESIONAIS TEN O TITULADO/A SUPERIOR EN DESEÑO DE INTERIORES?

  O/A deseñador/a de interiores é un/unha profesional capaz de analizar, investigar e proxectar, dirixir equipos de proxectos e de execución de obras de deseño de interiores, así como actuar de interlocutor/a directo/a ante as administracións públicas no ámbito da súa profesión. Os ámbitos principais nos que desenvolve a súa actividade son:

  • Vivenda e deseño dos espazos interiores para o hábitat.
  • Deseño de espazos comerciais e de ocio.
  • Deseño de espazos administrativos.
  • Deseño de espazos culturais, educativos e lúdicos.
  • Deseño de espazos efémeros.
  • Paisaxismo e deseño de espazos públicos.
  • Xestión empresarial de actividades creativas.
  • Deseño dos espazos interiores dos distintos sistemas de transporte.
  • Xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores.
  • Dirección de obra no ámbito do deseño de interiores.
  • Investigación e docencia.

 • Competencias

  CALES SON AS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO TITULADO SUPERIOR EN DESEÑO DE INTERIORES?
  • E. I. 1. Xerar e materializar solucións funcionais, formais e técnicas que permitan o aproveitamento e a utilización idónea de espazos interiores.
  • E. I. 2. Concibir e desenvolver proxectos de deseño de interiores con criterios que comporten mellora na calidade, uso e consumo das producións.
  • E. I. 3. Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.
  • E. I. 4. Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.
  • E. I. 5. Resolver os problemas estéticos, funcionais, técnicos e construtivos que xurdan durante o desenvolvemento e execución do proxecto.
  • E. I. 6. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.
  • E. I. 7. Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de interiores.
  • E. I. 8. Coñecer os procesos de fabricación, produción e manufacturado mais usuais nos diferentes sectores vinculados ao deseño de interiores.
  • E. I. 9. Adecuar a metodoloxía e as propostas á evolución tecnolóxica e industrial propia do sector.
  • E. I. 10. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.
  • E. I. 11. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e execución de proxectos de interiorismo.
  • E. I. 12. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico no que se desenvolve o deseño de interiores.
  • E. I. 13. Coñecer o marco económico e organizativo no que se desenvolve a actividade empresarial do interiorismo.
  • E. I. 14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.
  • E. I. 15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do medio e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción

 • Saber mais

  • CAL É A DENOMINACIÓN DA TITULACIÓN?

   Unha vez superadas as ensinanzas artísticas superiores de Deseño obterase o Título Superior de Deseño, especialidade en Deseño de Interiores.
   Este título inclúese no nivel 2 do Marco Español de Cualificacións para a Edu- cación Superior e será equivalente ao título universitario de grao.

  • CANTO DURAN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO?

   O plan de estudos conducente á obtención do Título Superior de Deseño, abrangue 4 cursos académicos cun total de 240 créditos ECTS, cunha distribución de 60 créditos por curso (1 crédito ECTS= 25 horas). A duración de cada curso será de 38 semanas, incluíndo os períodos lectivos e os dedicados a outras actividades presenciais.
   É un tipo de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

  • CANTAS PRAZAS DE NOVO INGRESO SE OFERTAN CADA CURSO?

   Cada curso ofértanse 20 prazas para a especialidade de Deseño de Interiores.

  • CALES SON OS OBXECTIVOS?

   As ensinanzas artísticas superiores de Deseño terán como obxectivos xerais a formación cualificada de profesionais do Deseño nos ámbitos relacionados coa concepción, formulación, comunicación e dirección dos proxectos propios de cada especialidade, asícomo á creación e investigación.

  • QUE PERFIL DE EGRESO TERÁ UNH VEZ REMATADOS OS ESTUDOS?

   O perfil do Titulado/a Superior en Deseño corresponde ao dun profesional cualificado que acadou a madureza e a formación técnica e humanística necesarias para realizar de maneira plena a opción profesional máis adecuada ás súas capacidades e intereses, mediante o desenvolvemento de competencias comúns aos estudos de Deseño de Interiores.

   Os Titulados/as Superiores en Deseño estarán capacitados para o exercicio da creación e da investigación.

  • CALES SON OS CRITERIOS DE ACCESO E ADMISIÓN?

   Para o acceso ás ensinanzas oficiais conducentes ao Título Superior en Deseño, requirirase cumprir os requisitos establecidos no artigo 12 do Real decreto 1614/2009, de 26 de outubro, e a superación da correspondente proba específica á que se refire o artigo 57.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
   Para os maiores de dezaoito anos que non cumpran os requisitos establecidos no citado artigo 12, a Consellería de Educación, convocará unha proba anual que acredite que o aspirante posúe a madureza en relación cos obxectivos do bacharelato necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

   A proba específica de acceso a estes estudos levarase a cabo para cada especialidade e terá como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes do alumnado presentado.

   Tamén é posible o acceso directo sen necesidade de realizar a proba específica de acceso. Esta opción é para quen estea en posesión do título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, na porcentaxe que a Consellería determine.

  • PÓDENSE RECOÑECER CRÉDITOS DOUTROS ESTUDOS?

   Sí. Para a transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas artísticas superiores de Deseño estarase ao disposto no artigo 10 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, así como nas normas que desenvolva a Consellería de Educación.

  • ONDE PODO ATOPAR MÁIS INFORMACIÓN?

   Toda a regulación destas ensinanzas está disponible no Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. E tamén no Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.